NLF / Seilfly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Flyteknisk samling 08.02-2019 to 10.02-2019 Motorfly, Seilfly NLF flytekniske komite
Sikkerhetsseminar for flyoppvisning 2019 22.02-2019 to 24.02-2019 Mikrofly, Motorfly, Norges Luftsportforbund, Seilfly
Vågå Wavecamp 09.03-2019 to 17.03-2019 Seilfly Drammen Flyklubb
Svedanor Fjellflygingskurs 09.03-2019 to 16.03-2019 Seilfly Seilflyseksjonen
Flydag, Land Flyklubb 31.08-2019 Mikrofly, Motorfly, Seilfly Land Flyklubb